Algemene voorwaarden Salon SanTari

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, aanbod, behandeling en transactie en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst (aanbieding, cursus/workshop/training, behandeling, producten en transactie) tussen Salon SanTari en Koper/client, waarop Salon SanTari deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door Salon SanTari is bepaald.


Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht. 


1. Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, online via onze website, via WhatsApp, SMS, Instagram of via onze facebookpagina, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.


2. Koper/klant/cliënt/cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die met Salon SanTari een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Salon SanTari aangaat;3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij 
Koper/klant/cliënt/cursist  en Salon SanTari overeen zijn gekomen tot verkoop (op afstand) van producten, cursussen en/of diensten. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt er gebruik gemaakt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat k
oper/klant/cliënt/cursist  en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.
E-mailadres: info@salonsantari.nl
KvK-nummer: 65147820
BTW-identificatienummer: NL001794500B73


4. Algemene voorwaarden die 
koper/klant/cliënt/cursist  hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door Salon SanTari.5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Salon SanTari erkend.6. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door Salon SanTari langs elektronische weg aan 
koper/klant/cliënt/cursist  ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze  koper/klant/cliënt/cursist  op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.7. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan 
koper/klant/cliënt/cursist  beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Salon SanTari zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Salon SanTari langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.8. Salon SanTari behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 


9. De medewerkers van Salon SanTari is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de 
koper/klant/cliënt/cursist  is uitgegaan van de door de  koper/klant/cliënt/cursist  verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 


10. Salon SanTari neemt de persoonlijke gegevens van de 
koper/klant/cliënt/cursist  op en verwerkt deze op een klantenkaart en in een geautomatiseerd systeem. 


11. Salon SanTari behandelt de vertrouwelijke gegevens van de 
koper/klant/cliënt/cursist  volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 


12. Salon SanTari zal gegevens van de 
koper/klant/cliënt/cursist  niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de  koper/klant/cliënt/cursist


13. Indien Salon SanTari genoodzaakt is, o.a. bij het uitblijven van betalingen, dan zullen wij de 
koper/klant/cliënt/cursist  gegevens doorgeven aan het behandelende deurwaarderskantoor.


14. Salon SanTari is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de 
koper/klant/cliënt/cursist  heeft medegedeeld tijdens de behandeling. 


15. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de 
koper/klant/cliënt/cursist  is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 


16. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon SanTari verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 


17. Indien de 
koper/klant/cliënt/cursist  deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Salon SanTari 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de  koper/klant/cliënt/cursist  berekenen.


18. Indien de 
koper/klant/cliënt/cursist  meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Salon SanTari de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de  koper/klant/cliënt/cursist  meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Salon SanTari de afspraak annuleren en 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.


19. Salon SanTari moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 uur voorafgaande aan de afspraak aan de 
koper/klant/cliënt/cursist  melden. 


20. K
oper/klant/cliënt/cursist  mag niet onder invloed zijn van verdovende middelen en/of alcohol. Salon SanTari kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien dit naar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van de styliste is bindend. Indien de weigering gebeurt, is  koper/klant/cliënt/cursist  de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.


21. Indien de 
koper/klant/cliënt/cursist  zwanger is, of in de aanlooptijd is om het te worden, dient de  koper/klant/cliënt/cursist  dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.


22. K
oper/klant/cliënt/cursist  is de prijs verschuldigd die Salon SanTari in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Salon SanTari worden gecorrigeerd.


23. K
oper/klant/cliënt/cursist  heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Salon SanTari te melden.24. Salon SanTari kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan 
koper/klant/cliënt/cursist  geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.25. Salon SanTari vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op social media, in de salon en/of op de website.


26. De 
koper/klant/cliënt/cursist  dient direct na afloop van de behandeling in de salon de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. 


27. Betaling dient contant, per pin, of betaalverzoek te worden voldaan. 


28. Salon SanTari kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website/social media.29. Bij niet of niet tijdige betaling door 
koper/klant/cliënt/cursist  is  koper/klant/cliënt/cursist  over het openstaande bedrag rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.30. Ten laste van 
koper/klant/cliënt/cursist  komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Salon SanTari, als gevolg van de niet nakoming door de  koper/klant/cliënt/cursist  van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.31. In geval van niet tijdige betaling is Salon SanTari bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop 
koper/klant/cliënt/cursist  de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


32. De salon geeft onder geen beding geld retour. 


33. Aanbiedingen in advertenties en/of via andere bedrijven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 


34. Cadeaubonnen van Salon SanTari zijn maximaal zes maanden geldig, na datum van afgifte. 


37. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem/haar te overleggen of een massage, SPMU behandeling of andere behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.  Salon SanTari kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of dit veilig kan gebeuren. De mening van de styliste is bindend. Indien de weigering binnen 48 uur voor of tijdens de behandeling gebeurt, is 
koper/klant/cliënt/cursist  de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.   Bij uw eerste afspraak vindt er een intakegesprek plaats waarin vragen worden gesteld over uw medisch verleden.
Verzwegen medische informatie valt buiten de verantwoordelijkheid van Salon SanTari.


38. Salon SanTari staat achter haar producten en werkervaring, daarom wordt er op elke nagel behandeling vijf dagen garantie verleend. Onder deze garantie wordt verstaan, het kosteloos repareren of verwijderen van kunstnagels en/of wimperextensions.


39. Deze garantie vervalt indien: 

Vanwege deze garantie en in verband met de kwaliteitsstandaard die wordt gehanteerd, wordt er uitsluitend met eigen producten gewerkt.

40. Voor het aanbrengen van nagel- en wimper behandelingen is de minimale leeftijd 16 jaar. Voor overige behandelingen is bij cliënten onder de 16 jaar is schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers vereist.

41. Kunstnagels/wimperextensions kunnen bij een te lange draagtijd schadelijk zijn voor uw natuurlijke nagels/wimpers. Laat kunstnagels/wimperextensions nooit langer dan drie weken zitten. Maak tijdig een nieuwe afspraak voor een nabehandeling of laat de nagels/extensions professioneel verwijderen. Na 3 weken berekent Salon SanTari een nieuwe set prijs.

42. Wanneer u uw kunstnagels, NNT, Gelpolish en/of wimperextensions zelf gaat verwijderen is Salon SanTari niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw natuurlijke nagels/wimpers.

43. De cliënt dient onopgemaakt op de afspraak te verschijnen. Wanneer er nagellak/make-up verwijderd dient te worden tijdens de behandeling, wordt de hieraan bestede tijd gecompenseerd met de behandeltijd en wordt er €15 extra in rekening gebracht. 

44. Voor speciale lashes zoals: Glitter lashes, Two Tone lashes, Color lashes of Rhinestone lashes wordt een meerprijs berekend.

45. Indien er weinig of bijna geen extensions meer op de de natuurlijke wimpers aanwezig zijn (75%) tijdens de refill behandeling, dan wordt er een nieuwe setprijs berekend. Of wanneer de uitgroei is dermate groot waardoor er een groot verschil zichtbaar zou zijn tussen de oude en nieuw geplaatste wimperextensions, dan wordt er een meerprijs berekend. Deze meerprijs wordt gebaseerd op de extra tijd die de behandeling in beslag zal nemen. Dit kan dus betekenen dat wanneer u voor een refill behandeling van 3 weken komt, er een prijs wordt berekend van een refill behandeling van 4 weken.

46. In verband met de hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van Salon SanTari na elke massage behandeling gereinigd.

47. Voor een ontspannen massage behandeling voor u en voor ons, dienen mobiele telefoons uitgeschakeld te zijn in de behandelruimtes.

48. Bewijs van inschrijving: Na de online inschrijving van een training, cursus of workshop bij Salon SanTari bent u verplicht om alle kosten te voldoen direct na boeking. Bij betaling en bij ontvangst van het lesgeld en eventuele bijkomende kosten voor starterskits is de reservering pas definitief. Hierna ontvangt de cursist een bewijs van inschrijving via email. 

49. Betaling lesgeld: Het verschuldigde lesgeld dient in 1 keer te worden voldaan, via de betaalwijzen die Salon SanTari ter schikking stelt
. Betalen bij afhalen is niet mogelijk. De  cursist is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan Salon SanTari de cursist deelname aan de training ontzeggen. Bij blijvende niet - of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de cursist. Na volledige betaling ontvangt de cursist de factuur.

50. Annulering van de aanmelding: Wanneer een cursist niet kan deelnemen aan de training kan hij/zij deze uitstellen naar een volgende datum. Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan Salon SanTari, Wethouder Kuiperstraat 6 8121AM Olst.  

50. Tussentijds beëindigen van de training: Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld. Tussentijds beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst. 

51. Verzuim: Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld. Indien de cursist meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Salon SanTari de verloren tijd inkorten op de cursus en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 30 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Salon SanTari de cursus annuleren en 100% van het honorarium voor de afgesproken cursus aan de cursist berekenen.

52. Auteursrecht cursusmateriaal/eigendomsrecht: De cursist verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan. Op het door Salon SanTari ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Salon SanTari.

53. Schade: De cursist is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door cursist wordt toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico. Ook is de cursist ten alle tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair. 

54. Diploma’s en Certificaten: Na het afronden van de training ontvangt de cursist een Certificaat. Dit certificaat ontvangt de cursist na afloop van de trainingsdag. Indien de cursist de training niet met volledige inzet heeft gevolgd mag Salon SanTari het uitschrijven van een certificaat weigeren. De beoordeling van Salon SanTari is bindend. Bij het niet behalen van het certificaat kan de cursist tot 21 dagen na de cursusdag, kosteloos opnieuw deelnemen aan een verkorte cursus. Deze cursus heeft de duur van 3 uur en de cursist dient dan een nieuwe set/behandeling te zetten/uit te voeren. Wanneer Salon SanTari de kwaliteitseisen die gesteld worden aan deze set/behandeling goed genoeg bevindt, ontvangt de cursist alsnog zijn/haar certificaat. Inschrijving voor deze verkorte cursus dient schriftelijk aangevraagd te worden bij Salon SanTari. Aan diploma’s en certificaten van Salon SanTari kunnen geen rechten worden ontleend. 

55. Persoonsgegevens en privacy: De cursist voorziet Salon SanTari bij inschrijving van alle gegevens, waarvan Salon SanTari aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het trainingsbeleid. Salon SanTari behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cursisr volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

56. Geheimhouding: Salon SanTari en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de 
koper/klant/cliënt/cursist  heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de training. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de cursisr is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon SanTari verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

57. Overige bepalingen: Salon SanTari is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van cursisten gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar Salon SanTari de training verzorgt. Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg. Cursist dient zelf een geschikt model mee te nemen. Wanneer een cursist bij- of slechtziend is en in het dagelijks leven een bril en/of lenzen draagt, dient de cursist er zelf zorg voor te dragen deze mee te nemen naar de cursus.

58. Indien de 
koper/klant/cliënt/cursist  na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon SanTari het recht de  koper/klant/cliënt/cursist  de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

59. De massages bij Salon SanTari zijn gericht op ontspanning, vermindering van bepaalde klachten en wellness. Voor erotische massages zult u zich moeten richten tot iemand anders. Het wordt niet op prijs gesteld dat hier tijdens een massage naar gevraagd wordt, de uitvoerende masseur behoud zich het recht om de behandeling te staken.

60. Ethiek en hygiëne staan bij Salon SanTari hoog in het vaandel. Wij verwachten van onze 
koper/klant/cliënt/cursist  dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

61. Kinderen en huisdieren worden in de salon niet toegestaan, dit in verband met veiligheid, hygiëne en volledige concentratie op u als 
koper/klant/cliënt/cursist .

62. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de 
koper/klant/cliënt/cursist  heeft meegenomen naar de salon.

63. De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door 
koper/klant/cliënt/cursist  te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door de salon te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

64. De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/of gevolgschade bij 
koper/klant/cliënt/cursist  door nalaten en/of handelingen van niet bij haar in dienst zijnde derden.

65. De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel) schade aan het oog of oog oppervlak. 
koper/klant/cliënt/cursist  is voorafgaand aan de behandeling op de hoogte gebracht van een eventuele oogontsteking of irritatie die zelden kan optreden vanwege bepaalde bestandsdelen die in de lijm voorkomen.  koper/klant/cliënt/cursist  ontvangt geen geld retour wel kan de salon de wimperextensions kosteloos verwijderen na een rustperiode van 2 dagen en in overleg. Indien de  koper/klant/cliënt/cursist  een behandeling wilt doorzetten is dit op eigen risico.

66. Tevens is Salon SanTari niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit èèn van de behandelingen uitgevoerd door Salon SanTari (bijvoorbeeld allergieën of andere pathologieën van welke aard dan ook).

67. Wanneer 
koper/klant/cliënt/cursist  zich laat behandelen bij Salon SanTari is dit geheel op eigen risico.

68. De salon moet de 
koper/klant/cliënt/cursist  binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

69. Indien een klacht gegrond is, zal Salon SanTari de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de 
koper/klant/cliënt/cursist  aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

70. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal Salon SanTari het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden in de vorm van een tegoedbon.

71. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Salon SanTari en zijn ook in de salon beschikbaar.

72. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

73. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij de salon.

74. Eventuele onjuistheden van door Salon SanTari aan u verstrekte gegevens moet u direct aan Salon SanTari melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Salon SanTari heeft verstrekt.


75. Salon SanTari zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Salon SanTari zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


76. De klant/cursist voorziet Salon SanTari voorafgaand aan de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Salon SanTari aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen, of gegevens die nodig zijn voor het inschrijven voor een cursus. Wijzigingen hiervan dienen doorgegeven te worden aan Salon SanTari.


77. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon SanTari persoonlijk, per e-mail of telefonisch melden. Buiten deze 48 uur betaald cliënt 50% van het honorarium. En 100% van het honorarium zonder afmelding.


78. Alle salon/behandel prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Salon SanTari aangegeven en onder voorbehoud van wijzigingen en druk- en typfouten.


79.Salon SanTari heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers indien Salon SanTari dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met een jaar na de laatste behandeling in Salon SanTari medewerkers van de nagelstudio niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Salon SanTari.


80. Cliënt dient medisch in staat te zijn de behandeling te ondergaan. Cliënt dient Salon SanTari vóór de behandeling te informeren over alle mogelijke medische condities en bezwaren. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende behandelaar/masseur de behandeling tijdelijk stopzetten en u doorverwijzen naar een arts of specialist. Uiteraard zijn de vervolgbehandelingen weer mogelijk zodra uw arts hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend. 


81. Het is niet mogelijk tijdens wimper en spmu eyeliner behandelingen contactlenzen te dragen. De cliënt dien zelf de benodigdheden te verzorgen die nodig zijn om de contactlenzen tijdelijk in te bewaren.


82. Indien klant of Salon SanTari een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Salon SanTari. Indien de klant de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Salon SanTari. Salon SanTari mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.


83. Alle behandelingen die worden gegeven bij Salon SanTari zijn niet van medische aard, maar uitsluitend gericht op beauty enhancements, ontspanning, rust en wellness.


84. Door de online inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door Salon SanTari worden georganiseerd. Na ontvangst van de inschrijving is er een overeenkomst tot stand gekomen met Salon SanTari. De overeenkomst heeft betrekking op de training die via de website, webshop of via persoonlijke contact is geboekt alsmede op de inhoud van beschikbare trainingsinformatie. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst. 


85. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend van 25% van het totale lesgeld. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang, zal 50% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang zal 100 % van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Met totale lesgeld wordt bedoeld de normale trainingsprijs die wordt gehanteerd voor een training zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het lesgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de training of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. Salon SanTari behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren of te verzetten naar een andere datum. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de training, hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de training plaatsvindt. 


86. Indien er een externe docent wordt ingehuurd bij Salon SanTari vindt er onder geen beding restitutie plaats.


87. De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.


88. Salon SanTari is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.


89. Salon SanTari heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon SanTari meldt diefstal altijd bij de politie.


90. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Salon SanTari en de behandelende stylist.


91. Salon SanTari streeft ernaar om e-mails verzonden naar info@salonsantari.nl binnen 24 uur te beantwoorden.


Copyright 2016-2023 Salon SanTari. All rights reserved.