Voorwaarden webshop & Academy

 

Algemene voorwaarden: 

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van www.salonsantari.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Salon SanTari. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Salon SanTari behoudt het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3. Salon SanTari garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificatie.
1.4. Deze voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment worden aangepast.

2. Levering

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2. De levertijd van producten van Salon SanTari is gemiddeld 1 a 2 werkdagen na ontvangst van betaling. (Tenzij anders is aangegeven)
2.3. Indien besteld(e) product(en) op voorraad is/zijn, wordt de consument per email op de hoogte gehouden van de status van de bestelling.
2.4. Alle producten geleverd door Salon SanTari  worden met de grootste zorg verpakt in een daarvoor bestemde verzenddoos of envelop. Indien de bestelling niet door de brievenbus past zal deze met de pakketpost worden verzonden. Om beschadiging te voorkomen worden de bestelde artikelen zorgvuldig ingepakt.
2.5. Verzenden via brievenbus –en pakketpost is op eigen risico tenzij anders overeengekomen. Indien gewenst kan tegen meerprijs aangetekend verzonden worden. Bij het verzenden via aangetekende brievenbuspost of pakketpost ontvangt u een Track & Trace code om uw bestelling te volgen.
2.6. Salon SanTari verzendt alle bestellingen via PostNL of DPD. Deze leveren veelal de volgende werkdag. Bij hoge uitzondering is dit een dag later. Mocht u echter uw bestelling na 7 werkdagen nog niet ontvangen hebben verzoeken wij u contact met Salon SanTari op te nemen.

3. Ruilen & retourneren

3.1. Producten besteld bij Salon SanTari mogen retour gestuurd worden indien het product aantoonbare schade heeft opgelopen tijdens verzending. Dit moet binnen 5 werkdagen na ontvangst.
3.2. Indien u een product wilt ruilen of retourneren verzoeken wij u om binnen 48 uur na ontvangst contact op te nemen.
3.3. Als Salon SanTari een fout heeft gemaakt tijdens de verwerking van de bestelling, zullen wij deze voor u oplossen door binnen 5 werkdagen het juiste product toe te sturen. Wij vragen u het onjuiste product terug te sturen.
3.4. Kosten voor ruilen en retourneren zijn op rekening van de klant, tenzij het een fout van Salon SanTari betreft.
3.5. Na retourneren zal het orderbedrag (excl. verzendkosten) binnen 7 werkdagen aan u overgemaakt worden. Hiervan ontvangt de klant een creditnota.
3.6. Bij retourneren dient de klant te aller tijde het product goed te verpakken en te frankeren. Ongefrankeerde retourneringen worden niet geaccepteerd.

4. Prijzen

4.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant van materialen tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3. Alle prijzen op de website zijn in euro’s en exclusief 21% BTW.

5. Garantie

5.1. Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van garantieschade van ons, is aan ons de keus op welke manier de schade hersteld wordt. Te weten het herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
5.2. Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5.3. Salon SanTari is nooit verplicht tot schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Salon SanTari.
5.4. Indien een product tijdens verzenden beschadigd raakt zal Salon SanTari deze tegen verzendkosten repareren.
5.5. Als Salon SanTari om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product. Deze zal na 1 maand gebruik altijd 70% van het totaal bedrag worden.
5.6. In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
> Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden.
> Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd of onleesbaar is gemaakt.
> Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
> Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
> Als apparaten worden opengemaakt.

6. Betalingen

6.1. Betalingen dienen voorafgaand aan het vervaardigen van de bestelde artikelen voldaan te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.2. Zodra de betaling in juiste orde ontvangen is zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden.
6.3. Betalingen kunnen op de volgende manier voldaan worden:
> iDeal
> Sisow overboeking [SS1] 


7. Salon SanTari Academy

7.1 - Cursussen, workshops en trainingen.
7.2 - Bewijs van inschrijving: Na de online inschrijving van een training, cursus of workshop bij Salon SanTari bent u verplicht om alle kosten te voldoen direct na boeking. Bij betaling en bij ontvangst van het lesgeld en eventuele bijkomende kosten voor starterskits is de reservering pas definitief. Hierna ontvangt de cursist een bewijs van inschrijving via email. 
7.3 - Betaling lesgeld: Het verschuldigde lesgeld dient in 1 keer te worden voldaan, via de betaalwijzen die Salon SanTari ter schikking stelt (iDeal, overboeking). Betalen bij afhalen is niet mogelijk. De[SS2]  deelnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan Salon SanTari de deelnemer deelname aan de training ontzeggen. Bij blijvende niet - of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer. Na volledige betaling ontvangt de cursist de factuur.
7.4 - Annulering van de aanmelding: Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de training kan hij/zij deze uitstellen naar een volgende datum. Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan Salon SanTari, Wethouder Kuiperstraat 6 8121AM Olst.
 
7.5 - Tussentijds beëindigen van de training: Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld. Tussentijds beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst. 
7.6 – Verzuim: Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld. Indien de cursist meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Salon SanTari de verloren tijd inkorten op de cursus en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 45 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Salon SanTari de cursus annuleren en 100% van het honorarium voor de afgesproken cursus aan de cursist berekenen.
7.8- Auteursrecht cursusmateriaal/eigendomsrecht: De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan. Op het door Salon SanTari ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Salon SanTari.
7.9 – Schade: De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico. Ook is de deelnemer ten alle tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair. 
7.10 - Diploma’s en Certificaten: Na het afronden van de training ontvangt de cursist een Certificaat. Dit certificaat ontvangt de cursist na afloop van de trainingsdag. Indien de cursist de training niet met volledige inzet heeft gevolgd mag Salon SanTari het uitschrijven van een certificaat weigeren. De beoordeling van Salon SanTari is bindend. Bij het niet behalen van het certificaat kan de cursist tot 21 dagen na de cursusdag, kosteloos opnieuw deelnemen aan een verkorte cursus. Deze cursus heeft de duur van 3 uur en de cursist dient dan een nieuwe set/behandeling te zetten/uit te voeren. Wanneer Salon SanTari de kwaliteitseisen die gesteld worden aan deze set/behandeling goed genoeg bevindt, ontvangt de cursist alsnog zijn/haar certificaat. Inschrijving voor deze verkorte cursus dient schriftelijk aangevraagd te worden bij Salon SanTari. Aan diploma’s en certificaten van Salon SanTari kunnen geen rechten worden ontleend. 
7.11 - Persoonsgegevens en privacy: De deelnemer voorziet Salon SanTari bij inschrijving van alle gegevens, waarvan Salon SanTari aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het trainingsbeleid. Salon SanTari behandelt de vertrouwelijke gegevens van de deelnemer volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
7.12 – Geheimhouding: Salon SanTari en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de training. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de deelnemer is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon SanTari verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 
7.13 - Overige bepalingen: Salon SanTari is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar Salon SanTari de training verzorgt. Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg. Cursist dient zelf een geschikt model mee te nemen. Wanneer een cursist bij- of slechtziend is en in het dagelijks leven een bril en/of lenzen draagt, dient de cursist er zelf zorg voor te dragen deze mee te nemen naar de cursus.

7.1 – Aanmelding: Door de online inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door Salon SanTari worden georganiseerd. Na ontvangst van de inschrijving is er een overeenkomst tot stand gekomen met Salon SanTari. De overeenkomst heeft betrekking op de training die via de website, webshop of via persoonlijke contact is geboekt alsmede op de inhoud van beschikbare trainingsinformatie. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst. 

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend van 25% van het totale lesgeld. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang, zal 50% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang zal 100 % van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Met totale lesgeld wordt bedoeld de normale trainingsprijs die wordt gehanteerd voor een training zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het lesgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de training of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. Salon SanTari behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren of te verzetten naar een andere datum. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de training, hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de training plaatsvindt.  Indien er een externe docent wordt ingehuurd bij Salon SanTari vindt er onder geen beding restitutie plaats.